بروشور شرکت آلولامل آران

در این بروشور از المان های تصویری استفاده شده که حسی مرتبط با حال و هوای خود کسب و کار را به بیننده می دهد، یک لوگو آرم که از برش یک پنجره دو جداره و دو حرف A انگلیسی الهام گرفته 

و شخصیتی که بازتاب های نور در شیشه و جام و شکست نور را تداعی می کند، اما با فضای رنگی مرتبط با مجموعه رنگی خود شرکت

 

بروشور شرکت آلولامل آران

در این بروشور از المان های تصویری استفاده شده که حسی مرتبط با حال و هوای خود کسب و کار را به بیننده می دهد، یک لوگو آرم که از برش یک پنجره دو جداره و دو حرف A انگلیسی الهام گرفته 

و شخصیتی که بازتاب های نور در شیشه و جام و شکست نور را تداعی می کند، اما با فضای رنگی مرتبط با مجموعه رنگی خود شرکت