سه بعدی قطعه خودروی سنگین

مدلسازی سه بعدی و رندر حرفه ای قطعه خودروی سنگین تولید شرکت صباموتور 

این قطعه دارای چالش های زیادی در مدلسازی بوده و برای شبیه سازی آن با قطعه واقعی دقت فراوانی بکار رفته است

 

سه بعدی قطعه خودروی سنگین

مدلسازی سه بعدی و رندر حرفه ای قطعه خودروی سنگین تولید شرکت صباموتور 

این قطعه دارای چالش های زیادی در مدلسازی بوده و برای شبیه سازی آن با قطعه واقعی دقت فراوانی بکار رفته است