خط تولید شرکت کاشی ارس

طراحی و اجرای کلیپ تصویری برای شرکت کاشی ارس

برای اجرای این کلیپ از خط تولید، انبار، دفتر و نمایشگاه این شرکت فیلم برداری شده و پس از ویرایش بر اساس سناریو تبلیغاتی این شرکت، برای نمایش در نمایشگاه آماده شده است

در اجرای این کلیپ از هلی شات، کرین، دالی و نور حرفه ای استفاده شده است

مشاهده کلیپ کاشی ارس

 

خط تولید شرکت کاشی ارس

طراحی و اجرای کلیپ تصویری برای شرکت کاشی ارس

برای اجرای این کلیپ از خط تولید، انبار، دفتر و نمایشگاه این شرکت فیلم برداری شده و پس از ویرایش بر اساس سناریو تبلیغاتی این شرکت، برای نمایش در نمایشگاه آماده شده است

در اجرای این کلیپ از هلی شات، کرین، دالی و نور حرفه ای استفاده شده است

مشاهده کلیپ کاشی ارس