مدلسازی فن های صنعتی

مدلسازی فن های صنعتی برای شرکت پارس دانش

مدلسازی 4 نوع فن صنعتی و فن توربو برای استفاده در انیمیشن، و ارائه های تبلیغات این شرکت از جمله پوستر و کاتالوگ