فیلم صنعتی شرکت احداث گستر نیروی پارس

فیلم برداری و ویرایش کلیپ معرفی و خط تولید شرکت احداث گستر نیروی پارس

زمان 8 دقیقه در 5 بخش 

سال 1391

 

فیلم صنعتی شرکت احداث گستر نیروی پارس

فیلم برداری و ویرایش کلیپ معرفی و خط تولید شرکت احداث گستر نیروی پارس

زمان 8 دقیقه در 5 بخش 

سال 1391