موشن گرافیک شرکت سیمرغ

موشن گرافیک شرکت سیمرغ

یک موشن گرافیک ساده اما جذاب که یک داستان را با پیگیری یک خط و نمایش اطلاعات مرتبط با محتوای کلیپ توسط همین خط با ساخته شدن انواع اشکال و اجزاء به نمایش می گزارد.

این موشن گرافیک برای تبلیغات تلویزیونی شرکت تولید تخم مرغ سیمرغ تهیه و ارائه شده است

برای مشاهده تیزر از لینک پیوست وارد شوید.

برای این شرکت یک تیزر تبلیغات تلویزیونی دیگر نیز تولید شده است

 

موشن گرافیک شرکت سیمرغ

موشن گرافیک شرکت سیمرغ

یک موشن گرافیک ساده اما جذاب که یک داستان را با پیگیری یک خط و نمایش اطلاعات مرتبط با محتوای کلیپ توسط همین خط با ساخته شدن انواع اشکال و اجزاء به نمایش می گزارد.

این موشن گرافیک برای تبلیغات تلویزیونی شرکت تولید تخم مرغ سیمرغ تهیه و ارائه شده است

برای مشاهده تیزر از لینک پیوست وارد شوید.

برای این شرکت یک تیزر تبلیغات تلویزیونی دیگر نیز تولید شده است