عکاسی چرخ دنده حلزونی

عکاسی چرخ دنده حلزونی برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

این چرخ دنده ها با کدهای رنگی متنوع برای استفاده در قسمت های مختلف دستگاه صنعتی مقصد مورد استفاده هستند

 

عکاسی چرخ دنده حلزونی

عکاسی چرخ دنده حلزونی برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

این چرخ دنده ها با کدهای رنگی متنوع برای استفاده در قسمت های مختلف دستگاه صنعتی مقصد مورد استفاده هستند