عکاسی قطعات جانبی شرکت توکاپلاست

عکاسی قطعات جانبی دیگر برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

شرکت توکاپلاست بجز محصولاتی که مرتبط با کنتور گاز است محصولات دیگری نیز دارد که برای تبلیغات پرینتی و دیجیتال آن پروژه عکاسی تعریف شد و خروجی ساده و صنعتی این قطعات تهیه گردید

 

عکاسی قطعات جانبی شرکت توکاپلاست

عکاسی قطعات جانبی دیگر برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

شرکت توکاپلاست بجز محصولاتی که مرتبط با کنتور گاز است محصولات دیگری نیز دارد که برای تبلیغات پرینتی و دیجیتال آن پروژه عکاسی تعریف شد و خروجی ساده و صنعتی این قطعات تهیه گردید