عکاسی قاب شفاف پلاستیکی

عکاسی قاب شفاف پلاستیکی برای جعبه کنتور ملی ایران

یکی از قطعات تولید شده توسط شرکت توکاپلاست نقش جهان برای کنتور های ملی ایران که قاب روی چرخ دنده های نمایش کنتور است و با توجه به پس زمینه ساده مورد نیاز برای تبلیغات این شرکت با چند روش مختلف مورد عکاسی قرار گرفت

 

عکاسی قاب شفاف پلاستیکی

عکاسی قاب شفاف پلاستیکی برای جعبه کنتور ملی ایران

یکی از قطعات تولید شده توسط شرکت توکاپلاست نقش جهان برای کنتور های ملی ایران که قاب روی چرخ دنده های نمایش کنتور است و با توجه به پس زمینه ساده مورد نیاز برای تبلیغات این شرکت با چند روش مختلف مورد عکاسی قرار گرفت