عکاسی صنعتی قطعات کوچک

عکاسی چرخ دنده برای توکاپلاست

این چرخ دنده در ابعاد بسیار کوچک یکی از قطعات استفاده شده در کنتورهای گاز ملی ایران است

عکاسی آن با تکنیک ماکرو انجام شده است

 

عکاسی صنعتی قطعات کوچک

عکاسی چرخ دنده برای توکاپلاست

این چرخ دنده در ابعاد بسیار کوچک یکی از قطعات استفاده شده در کنتورهای گاز ملی ایران است

عکاسی آن با تکنیک ماکرو انجام شده است