عکاسی چرخ دنده توکاپلاست

عکاسی ماکرو چرخ دنده هایش صنعتی کنتور گاز برای شرکت توکاپلاست

عکاسی با جزئیات از قطعات صنعتی شرکت توکاپلاست نقش جهان برای استفاده در تبلیغات پرینتی و دیجیتال این شرکت