عکاسی چرخ دنده کنتور گاز

عکاسی چرخ دنده های کنتور گاز برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

این پروژه عکاسی برای معرفی محصولات این شرکت در کاتالوگ، بروشور و وب سایت این شرکت انجام شده است

تکنیک استفاده شده برای عکاسی این قطعات به دلیل کوچک بودن قطعه، عکاسی ماکرو می باشد که جزئیات زیاد و عمق میدان کم را همراه دارد

 

 

عکاسی چرخ دنده کنتور گاز

عکاسی چرخ دنده های کنتور گاز برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

این پروژه عکاسی برای معرفی محصولات این شرکت در کاتالوگ، بروشور و وب سایت این شرکت انجام شده است

تکنیک استفاده شده برای عکاسی این قطعات به دلیل کوچک بودن قطعه، عکاسی ماکرو می باشد که جزئیات زیاد و عمق میدان کم را همراه دارد