عکاسی صنعتی جوشکاری

عکاسی مراحل جوشکاری سازه های فولادی سنگین و فوق سنگین

 این تصاویر با همراه شدن رنگ و نور و ذرات و دود جلوه خاصی گرفته اند و به عنوان تصاویر تبلیغاتی می توانند بسیار مناسب باشند

 

عکاسی صنعتی جوشکاری

عکاسی مراحل جوشکاری سازه های فولادی سنگین و فوق سنگین

 این تصاویر با همراه شدن رنگ و نور و ذرات و دود جلوه خاصی گرفته اند و به عنوان تصاویر تبلیغاتی می توانند بسیار مناسب باشند