عکاسی کارخانه و ماشین آلات

 عکاسی فضای کارخانه و ماشین آلات شرکت گرانیت پی

این پروژه معرف بخش های مختلف خط تولید و دستگاه های مختلف برش و سورت سنگ در کارخانه شرکت گرانیت پی می باشد

ای تصاویر برای تبلیغات این شرکت و همچنین برای کاتالوگ سنگ مربوط به این شرکت مورد استفاده قرار گرفت

 

عکاسی کارخانه و ماشین آلات

 عکاسی فضای کارخانه و ماشین آلات شرکت گرانیت پی

این پروژه معرف بخش های مختلف خط تولید و دستگاه های مختلف برش و سورت سنگ در کارخانه شرکت گرانیت پی می باشد

ای تصاویر برای تبلیغات این شرکت و همچنین برای کاتالوگ سنگ مربوط به این شرکت مورد استفاده قرار گرفت