انیمیشن بازسازی پل نفت

یک انیمیشن کوتاه برای نمایش روند بازسازی و مستحکم سازی پل نفت که نفت نشت شده احتمالی از لوله های نفت را جمع آوری کرده و از آلودگی زیست محیطی چلوگیری میکند

این اینیمیشن در در نرم افزار مایا اجرا شده و در موتور رندر ردشیفت خروجی گرفته شده و نهایتا در نرم افزار افترافکت خروجی نهایی تهیه شده است

کاری از کانون تبلیغات چاوش

مشاهده در آپارات

 

انیمیشن بازسازی پل نفت

یک انیمیشن کوتاه برای نمایش روند بازسازی و مستحکم سازی پل نفت که نفت نشت شده احتمالی از لوله های نفت را جمع آوری کرده و از آلودگی زیست محیطی چلوگیری میکند

این اینیمیشن در در نرم افزار مایا اجرا شده و در موتور رندر ردشیفت خروجی گرفته شده و نهایتا در نرم افزار افترافکت خروجی نهایی تهیه شده است

کاری از کانون تبلیغات چاوش

مشاهده در آپارات