مدلسازی سه بعدی برج خنک کننده صنعتی

مدلسازی کامل برج خنک کننده صنعتی برای شرکت معین زیست آریا

مدل سه بعدی این دستگاه به صورت کامل برابر با مدل اجرا شده دستگاه در صنعت می باشد

این دستگاه برای خنک کردن آب خروجی صنایع مانند فولاد بدون پساب و بازگشت این آب به چرخه صنعت استفاده می شود

خروجی این مدلسازی برای کلیپ روند عملکرد این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است

 

مدلسازی سه بعدی برج خنک کننده صنعتی

مدلسازی کامل برج خنک کننده صنعتی برای شرکت معین زیست آریا

مدل سه بعدی این دستگاه به صورت کامل برابر با مدل اجرا شده دستگاه در صنعت می باشد

این دستگاه برای خنک کردن آب خروجی صنایع مانند فولاد بدون پساب و بازگشت این آب به چرخه صنعت استفاده می شود

خروجی این مدلسازی برای کلیپ روند عملکرد این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است